Zbiór przepisów dotyczących oświetlenia awaryjnego

Numer

Nazwa

Szczegóły

Dz.U.2009.178.1380

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Art. 1

Definicja Ochrony przeciwpożarowej.

Art. 4

Nakłada obowiązki na właściciela lub zarządcę lub użytkownika w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej.

Art. 6

Określa konieczność uzgadnianie Projektu w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej

Art. 7

Wprowadza konieczność posiadania dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących bezpieczeństwu publicznemu lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia

Art. 13

Jest podstawą do wydania rozporządzenia Ochrona Przeciwpożarowa Budynków i Innych Obiektów Budowlanych i Terenów Dz.U.2010.1090.719

Dz.U.2010.109.719

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Podstawa prawna dla Rozporządzenia to art.13 ust.1 oraz art. 13 ust.2 Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej Dz.U.2009.178.1380j.t.

§ 2.1.9

Definicja Urządzenia Przeciwpożarowego. Instalacja Oświetlenia Ewakuacyjnego jest zakwalifikowane, jako Urządzenie Przeciwpożarowe

§ 3.1

Wymóg uzgadnianie Projektu dla Urządzeń Przeciwpożarowych z Rzeczoznawcą do Spraw Przeciwpożarowych

§ 3.1

Warunek dopuszczenia do użytkowania Urządzeń Przeciwpożarowych to przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

§ 3.2

Obowiązek wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych (w tym przypadku Oświetlenia Awaryjnego), w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

§ 3.3

Obowiązek wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku

§ 4.2.1

Określono odpowiedzialność właścicieli, zarządcy lub użytkownika budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych za utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

§ 15.1.5

Oświetlenie Awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych, jako jeden z środków zabezpieczenia ewakuacji z każdego miejsca w obiekcie przeznaczonym do przebywania ludzi.

§ 15.2

Odpowiednie warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane

§ 16.2.6

Brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku jest podstawą do uznania, że użytkowany istniejący budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi

Dz.U.03.121.1137

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Podstawa prawna dla Rozporządzenia to art. 6 ust.2 Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej Dz.U.2009.178.1380j.t.

§ 2

Projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku, do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej "uzgodnieniem", w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

§ 4

Paragraf definiuje typy projektów budowlanych wymagających uzgodnienia

§ 5.1.9

Podstawę uzgodnienia stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym określone i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności ….. warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Dz.U.2007.143.1002

zmiany w

Dz.U.2010.85.553

Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Podstawa prawna dla Rozporządzenia to art.7 ust. 14 Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej Dz.U.2009.178.1380

Załącznik pkt 13.2

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 60598-2-22 Część 2-22 Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

Dz.U.2013.1409 j.t.

Ustawa Prawo budowlane

Art.5.1.1 b, c

Wymóg projektowania i budowania w sposób określony w przepisach w tym warunkach technicznych zapewniając spełnienie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania

Art.5.1.3

Wymóg projektowania i budowania w sposób określony w przepisach w tym warunkach technicznych zapewniając możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego

Art.5.1.5

Wymóg projektowania i budowania w sposób określony w przepisach w tym warunkach technicznych zapewniając warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Art.5.1.6

Wymóg projektowania i budowania w sposób określony w przepisach w tym warunkach technicznych zapewniając ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Art.5.2

Wymóg użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymania w należytym stanie technicznym nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Dz.U.2002.75.690

Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania

Podstawa prawna dla Rozporządzenia to art.7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane z 07 lipca 1994 Dz.U.2013.1409 j.t.

§ 181.1

Przepis określająca, że budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy … wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). …

§ 181.2

Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu.

§ 181.3

Szczegółowy wykaz pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych gdzie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne

§ 181.4

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. 5 dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. (tekst poniżej 181.5)

§ 181.5

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać, przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego

§ 181.6

W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy wyłączonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie dodatkowe, zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, dróg komunikacji ogólnej lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

§ 181.7

Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie!

§ 183.4

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

§ 187.5

Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.

§ 207.2

Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a, również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi

§ 287.5

Budynek tymczasowy może być przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi, jeżeli …. ma oświetlenie awaryjne.

§ 288.6

Pomieszczenie z obudową pneumatyczną może być wykorzystywane, jako tymczasowy budynek PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej nie wyższej od 1.000 MJ/ m2, pod warunkiem …. wyposażenia w oświetlenie awaryjne,

§ 290

Tymczasowy budynek typu namiotowego przeznaczony do celów widowiskowych powinien spełniać wymagania określone w § 288 i 289, z wyjątkiem wymagań dotyczących urządzeń do utrzymywania ciśnienia w powłoce.

Dz.U.2013.640

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

Podstawa prawna dla Rozporządzenia to art.7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z 07 lipca 1994 Dz.U.2013.1409 j.t.

§ 79.5

Pomieszczenia dyspozytorni oraz techniczne pomieszczenia tłoczni gazu powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne włączane automatycznie po zaniku oświetlenia podstawowego

Dz.U.2000.63.735

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

Podstawa prawna dla Rozporządzenia to art.7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z 07 lipca 1994 Dz.U.2013.1409 j.t.

§ 287a.1

Tunel, który wymaga zastosowania oświetlenia sztucznego, powinien być również wyposażony w awaryjne oświetlenie zapasowe zapewniające użytkownikom tunelu minimalną widoczność niezbędną do opuszczenia tunelu w ich pojazdach w przypadku awarii zasilania podstawowego

§ 287a.2

Tunel, który wymaga zastosowania oświetlenia sztucznego, powinien być również wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, takie jak lampy oblicowania ścian tunelu, umieszczone na wysokości nie większej niż 1,5 m, prowadzące w sytuacji zagrożenia poruszających się pieszo użytkowników tunelu do wyjść awaryjnych

§ 321.2

Kable elektroenergetyczne oraz oświetlenia awaryjnego powinny być umieszczone w dolnej części tunelu i odporne na działanie wysokiej temperatury.

Dz.U.2011.144.859

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie

Podstawa prawna dla Rozporządzenia to art.7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z 07 lipca 1994 Dz.U.2013.1409 j.t

§ 90.1

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnia się oświetlenie podstawowe i awaryjne

§ 90.2

W tunelach zapewnia się oświetlenie awaryjne

§ 91

W pomieszczeniach użytkowanych przy wyłączonym oświetleniu podstawowym zapewnia się oświetlenie dodatkowe zasilane napięciem nieprzekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budowli lub sposobu jej użytkowania, dróg komunikacji ogólnej, a także zapewnia się podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

§ 93

Oświetlenie w tunelu projektuje się w oprawach z osłonami uniemożliwiającymi olśnienie maszynisty

§ 94.1

Samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne powinno być zasilane z sieci oświetlenia podstawowego, a w przypadku zaniku napięcia powinno automatycznie przełączać się na zasilanie z własnych baterii akumulatorów i działać, co najmniej przez 3 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.

§ 94.2

Należy zapewnić monitorowanie stanu zużycia akumulatorów oświetlenia awaryjnego.

Zał. Nr 1, pkt 39

Czas działania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego ze względu na bezpieczeństwo ekip ratowniczych nie powinien być krótszy niż 2 godziny.

Zał. Nr 1, pkt 40

W tunelach oprawy oświetlenia awaryjnego należy rozmieszczać w odległościach od siebie nie większych niż 30 m, w sposób zapewniający poziom natężenia oświetlenia, co najmniej 1 lx w poziomie podłogi chodnika drogi ewakuacyjnej, przy czym należy wyeliminować efekt olśnienia.

Zał. Nr 1, pkt 41

Przy punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, włącznikach, rozdzielnicach i gniazdach elektrycznych, wyjściach ewakuacyjnych oraz dojściach dla straży pożarnej stosuje się oprawy oświetlenia awaryjnego oraz podświetlane znaki bezpieczeństwa.

Dz.U.2005.263.2198

W sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa

Podstawa prawna dla Rozporządzenia to art.9 ustawy O systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r Dz.U.2010.138.935 j.t.

§ 22.7.2

Kabinę odpowiednio oświetla się podczas jej użytkowania, także przy otwartych drzwiach, oraz wyposaża się w oświetlenie awaryjne.

§ 22.8

Środki łączności, o których mowa w ust. 5, i oświetlenie awaryjne kabiny projektuje się i wykonuje w sposób zapewniający ich funkcjonowanie bez podstawowego zasilania

Dz.U.2012.1059

Ustawa „Prawo energetyczne”

Rozdział 6

Urządzenia, instalacje, siec i i ich eksploatacja

Art. 54.1

Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Art. 54.2

Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1

Art. 54.6

Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.

Art.54.7.11

Minister właściwy do spraw gospodarki, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, określi w szczególności rodzaje prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji

Art.54.7.2

Minister właściwy do spraw gospodarki, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, określi w szczególności zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji i urządzeń, o których mowa w pkt 1

Art.56.1.9

Karze pieniężnej podlega ten, kto zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji

Art.56.1. 10

Karze pieniężnej podlega ten, kto nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń

Dz.U.2003.89.828

W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Podstawa prawna dla Rozporządzenia to art.6 ustawy Prawo Energetyczne z 1997r. Dz.U.2012.1059 j.t.

§ 5.1.1

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

§ 5.1.2

Prace, o których mowa w ust. 1, dotyczą wykonywania czynności:

1) mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi;

2) związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie konserwacji;

3) związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego - w zakresie remontów;

4) niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie montażu;

5) niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno-pomiarowym.

§ 6.1

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji na stanowiskach eksploatacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

§ 5.1.2

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji na stanowiskach dozoru, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

c) przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

e) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

f) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

g) zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

h) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Załącznik nr 1 Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

PN-EN 1838: 2013

Wersja angielska

Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

3. Podstawowe definicje

4.. Oświetlenie awaryjne

4.1. Ogólne wytyczne dla lokalizacji opraw oświetlenia awaryjnego.

4.2. Szczegółowe wymagania dla oświetlenie drogi ewakuacyjnej

4.3. Szczegółowe wymagania dla oświetlenie strefy otwartej

4.4. Szczegółowe wymagania dla oświetlenie strefy wysokiego ryzyka

4.5. Szczegółowe wymagania dla oświetlenie zapasowe

5. Wymagania dla znaków bezpieczeństwa

A.1. Zasady pomiarów luminancji znaków

A.2. Dane dla mierników do pomiarów w terenie

PN-EN 1838: 2005

Wersja polska

Zastosowanie oświetlenia Oświetlenie awaryjne

Wycofana

PN-EN 50172; 2005

Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

4. Ogólne zasady dla awaryjne oświetlenie

5. Wytyczne do projektowania systemu awaryjnego oświetlenia

6. Zapisy i raportowanie

7. Serwis rutynowe sprawdzenia i testowanie (codzienne, miesięczne, roczne)

PN-EN 62034; 2012

Wersja angielska

Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów

PN-EN 62034; 2010

Wersja polska

Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów

Wycofana

PN-EN 60598-2-22: 2004

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

PN-EN 60598-2-22: 2004/A2:2010

Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

PN-EN 61347-2-7:2012

Urządzenia do lamp - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem)

PN-EN 60529 2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50272-2: 2007

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii. Część 2: Baterie stacjonarne

PN-EN 50171: 2007

Centralne układy zasilania

PN-EN 12665; 2011

Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia

Przywołana przy określaniu stosunku Emin/Emax - 1: 40 w osi drogi w PN1838

PN-EN 13032-1

Światło i oświetlenie Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych Część 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-3

Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy

PN-N-01256-02: 1992

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

1.3.1 Podaję definicja znaku ewakuacyjnego

3.1. Określa kształtu znaku, jako kwadratu lub prostokąta z dopuszczeniem zaokrąglenia naroży

3.2.Określa wielkość znaku, jako typoszereg kwadratów o określonych bokach równych 100mm, 125mm, 150mm ….

Dla znaków w kształcie prostokąta określa stosunek boków 1: 2 lub 1: 3 oraz bok krótszy 100mm, 125mm, 150mm …

PN-N-01256-04: 1997

Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe

PN-N-01256-05: 1998

Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

PN-ISO 3864-1:2006

Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

PN-ISO 7010: 2012

Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

PN-EN ISO 7010: 2012/A1:2014-04

Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

PN-EN ISO 7010: 2012/A2:2014-04

Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

PN-HD 60364-4-42 2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienie bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

422.2 Warunki ewakuacji w stanie zagrożenia (powtórzenie z PN-HD 60364-5-51

422.2.1 Ograniczenia dla oprzewodowania oraz urządzeń wyłączających i sterowniczych przy zastosowaniu warunków BD2. BD3, BD

PN-IEC 60364-4-482 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

482.1 Odwołanie do warunków dotyczących wyjść awaryjnych BD2, BD3, BD4

W pozostałych punktach szczegółowe ograniczenia dla oprzewodowania i inne dla warunków BD2, BD3, BD4

PN-HD 60364-5-51 2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Postanowienia ogólne.

1.Załącznik A „Zwięzły wykaz wpływów zewnętrznych”

BD - warunki ewakuacji w razie nagłego wypadku

BD1 – mała gęstość/łatwe wyjście

BD2 - mała gęstość/trudne wyjście

BD3 – duża gęstość/łatwe wyjście

BD4 – duża gęstość/trudne wyjście

2.Tablica ZA.1 – Charakterystyka wpływów zewnętrznych

BD1 – Mała gęstość zaludnienia, łatwe warunki do ewakuacji. Stan normalny

BD2 – Mała gęstość zaludnienia, trudne warunki do ewakuacji. Wysokie budynki

BD3 – Duża gęstość zaludnienia, łatwe warunki do ewakuacji. Lokalizacje otwarte dla publiczności (teatry, kina, domy towarowe itp.)

BD4 – Duża gęstość zaludnienia, trudne warunki do ewakuacji. Wysokie budynki otwarte dla publiczności (hotele, szpitale itp.)

PN-HD 60364-5-56; 2010/A1:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa

560.3.1 W przykładzie z tego punktu zamieszczono informację, że oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) i systemy ewakuacyjne są to instalacją bezpieczeństwa, a układy zasilające mające na celu podtrzymania pracy zasadniczych części instalacji elektrycznej i wyposażenia obejmują źródło i obwody elektryczne aż zacisków wyposażenia elektrycznego

560.9 Awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych

Dużo, a raczej bardzo dużo szczegółowych informacji technicznych.

PN-EN 50110-1 2013-05

Wersja angielska

Eksploatacja urządzeń elektrycznych Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 50110-1 2001

Wersja polska

Eksploatacja urządzeń elektrycznych

Wycofana

PN-EN 50110-2 2010

Wersja angielska

Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe

SITP WP-01:2006

Oświetlenie awaryjne Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Październik 2006

Pozytywna opinia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pismo nr BZ-IV-0242/26/2006 z dnia 27 września 2006r. z zaleceniem do stosowania, jako opracowanie stanowiące zbiór wymagań poszczególnych norm i przepisów dotyczących oświetlenia awaryjnego.

UWAGA!!!!!

W punkcie 4. „Kontrola instalacji oświetlenia ewakuacyjnego” jest napisane, że oświetlenie ewakuacyjne sprawdzamy, nie rzadziej niż raz w roku, natomiast w punkcie 4.2.2 umieszczono zapis precyzujący, że w ramach tej kontroli wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia!

CNBOP Józefów 27.05.2012

Komunikat dotyczący procesów dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego

- podmiot uprawniony do wydawania, zmiany lub odmowy wydania świadectwa dopuszczenia jest CNBOP w Józefowie

- szczegółowe wyjaśnienia

  • Autor: Kazimierz Palutkiewicz
  • niedziela, 10 styczeń 2016

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »