System zarządzania energią oraz mediami. EMS dla budynków

Generalnie można napisać, że pakiet EMS (Energy Management System - System Zarządzania Energią) odpowiedzialny jest za:

- zbieranie danych,

- zarządzanie,

- kontrolowanie,

- optymalizację,

- prognozowanie obciążenia i zużycia

dla energii elektrycznej, ciepła, chłodu, gazu, wody użytkowej oraz ścieków na poziomie globalnym, na poziomie instalacji jak i też na poziomie poszczególnych najemców lub powierzchni.

W przypadkach zagrożenia przekroczenia mocy zamówionej dla energii elektrycznej lub innych parametrów w wyniku, których służby obiektowe mogą płacić ponadnormatywne opłaty lub przekraczają założone parametry system generuje alarm oraz we współpracy z systemem obiektowym automatyki (BMS) podejmuje działania minimalizujące ryzyko nadmiernych kosztów lub przekroczenia parametrów.

Pakiet EMS powinien umożliwiać tworzenie dowolnych raportów, w tym generować automatycznie raporty zużycia mediów dla poszczególnych najemców. Format raportów powinien być zgodny z pakietem biurowym. System graficznie powinien być spójny z systemem iBMS lub BMS w zakresie interface graficznego. System EMS powinien być integralnym modułem systemu iBMS umożliwiającym łatwą przyszłą rozbudowę bez wymaganej zgody osób trzecich. System powinien zapewniać poufność przetwarzania oraz przesyłania danych.


Przykładowe podstawowe wymagania dla systemu EMS


 1. Rozwiązanie powinno być oparte o bazę MS SQL Serwer lub równoważą zaakceptowaną przez Zamawiającego.
 2. System EMS powinien zapewnić możliwość współpracy z zewnętrznym systemem księgowym w zakresie przesyłania dany do fakturowania najemców lub innych rozliczeń. Format danych i protokół transmisji powinien być zgodny z systemem finansowo-księgowym.
 3. System EMS powinien realizować zbieranie oraz przechowywanie bieżących danych ze wszystkich liczników energii elektrycznej, ciepła, chłodu, wody, ścieków, gazu oraz analizatorów sieci (w zakresie wszystkich dostępnych istotnych parametrów), regulatorów mocy biernej (w zakresie wszystkich dostępnych istotnych parametrów) w tym i ewentualnych innych mediów i urządzeń w oparciu o otwarte protokoły jak M-BUS, MOD-BUS itp. (Zbieranie sygnałów za pomocą przystawek impulsujących do liczników jest zabronione).
 4. W ramach systemu EMS powinna zostać zapewniona funkcjonalność wprowadzanie danych z bieżących i archiwalnych faktur (opłat za energię dla wszystkich mediów). w ramach systemu powinna być prowadzona bieżąca analiza zgodności faktur z danymi obiektowymi. System EMS powinien umożliwiać generowanie alarmów w przypadku opłat karnych na fakturach lub rażących niezgodności z wysłaniem powiadomień mailowych do właściwych osób.
 5. W ramach sytemu EMS powinno być prowadzone zbieranie oraz przechowywanie danych pogodowych dla obiektu w tym ciśnienia, temperatury, wilgotności, zawartości-CO2, nasłonecznienia, wiatru itp.
 6. System EMS we współpracy z systemem BMS i automatyką budynku powinien realizować zbieranie oraz przechowywanie aktualnych danych obiektowych takich jak nastawy, temperatury, wilgotności i inne parametry i nastawy niezbędnych do przyszłych analiz.
 7. W ramach systemu EMS powinna być zapewniona dowolna możliwość konfiguracji zmiany częstotliwości zbierania danych
 8. W ramach systemu EMS powinna być zapewniona dowolna konfiguracja grupowania liczników z przyporządkowaniem do powierzchni, najemcy lub instalacji w dowolnej ilości grup
 9. W ramach systemu EMS powinno być zapewnione sprawdzanie zbieranych danych, co do ich poprawności, ciągłości z generowaniem alarmu w przypadku negatywnego wyniku walidacji danych przez system
 10. System EMS powinien umożliwiać uzupełnienia danych w sposób ręczny lub automatycznie w oparciu o model matematyczny i informacje historyczne
 11. W ramach systemu powinna być prowadzona automatyczna archiwizacja danych zgodnie z wytycznymi użytkownika. Wstępnie można przyjąć dla danych starszych niż 5 lat (na koniec roku kalendarzowego)
 12. System EMS powinien zapewnić prezentowanie w postaci graficznej modelu energetycznego obiektu z podziałem na poszczególne podsystemy
 13. W ramach systemu EMS powinny zostać wykonane predefiniowane zestawy raportów z możliwością ich parametryzacji.
 14. System EMS powinien zapewnić możliwości tworzenia własnych raportów przez użytkownika
 15. System EMS powinien zapewnić generowanie alarmów dla zdarzeń niespójnych z użytkowaniem obiektu i jego modelem. Przykładowo zużycie wody w obszarach poza godzinami użytkowania (prawdopodobna awaria); ponadnormatywny pobór ciepła, chłodu lub energii elektrycznej poza godzinami pracy świadczący o pozostawionych załączonych urządzeniach elektrycznych lub nie przełączeniu się instalacji w tryb nocny.  Pobór mocy biernej poza ustalone wskaźniki z ZE, czyli prawdopodobna awaria układu sterowania lub niewłaściwie dobrana kompensacja. Opracowanie wstępnego modelu zdarzeń w zakresie Wykonawcy przy współpracy z projektantami poszczególnych branż.
 16. W ramach systemu EMS powinien być dostępny kilkustopniowy poziom alarmów. Przykładowo alarm krytyczny, alarm, zakłócenie, informacja – itp. Oprócz wyświetlania informacji na monitorze i rejestracji w systemie powinna być zapewniona możliwość automatycznego powiadamiania przez email, SMS właściwych osób w zależności od pory dnia i wagi komunikatu.
 17. System ENS powinien zostać wykonany w sposób zapewniający prezentację graficzną pomiarów zużycia mediów, prognoz, zapotrzebowania na media oraz ich kosztów i innych wynikających z tworzonych przez użytkownika raportów. Wyliczanie sum, wartości średnich, minimalnych oraz maksymalnych. Generowanie współczynników na m2 oraz innych zdefiniowanych przez użytkownika
 18. W ramach systemu EMS powinny być przygotowane zbiorcze raporty w formie graficznej i tabel pakietu office (miesięczne, kwartalne, roczne) do prezentacji dla kierownictwa obiektu w zakresie zużycia nośników energetycznych, zagrożeń oraz potencjalnych obszarów optymalizacji.
 19. System EMS powinien umożliwić wprowadzenia danych innych obiektów celem prezentacji wskaźnikowej obiektu na tle pozostałych.
 20. W ramach systemu EMS powinna być zapewniona elastyczna skala czasu (dzienna, tygodniowa, miesięczna, kwartalna, roczna, okresowa) z możliwością nanoszenia danych o użytkownikach, powierzchniach, zużyciach mediów, w tym możliwość podpięcia danych z sytemu automatyki BMS
 21. System EMS we współpracy z BMS i obiektową automatyką powinien umożliwić utrzymywanie mocy chwilowej dla energii elektrycznej lub innych parametrów zdefiniowanych przez użytkownika w określonych granicach. W przypadku zbliżania się do maksymalnej wartości zadanej system EMS odpowiada za uruchomienie scenariusza przy współpracy z obiektowym systemem automatyki (BMS) celem zmiany parametrów lub odstawiania poszczególnych odbiorów zgodnie tak aby spełnić założone wymagania.
 22. W  przypadkach awaryjnego ograniczenia nośników energetycznych np. prądu system EMS odpowiada za realizacja zaplanowanych scenariuszy wprowadzających ograniczenia w poszczególnych systemach energetycznych przy zapewnieniu maksymalnej funkcjonalności budynku.
 23. W ramach systemu EMS powinna być dostępna opcja prognozowanie zapotrzebowania mocy oraz zużycia mediów i energii na podstawie danych z obiektu w tym historycznych i ewentualnych przyszłych rozbudów.
 24. System EMS powinien umożliwiać dowolny rozdział kosztów energii, mediów na użytkowników obiektu, instalacje, powierzchnie lub inne przyporządkowanie wraz z możliwością przygotowania danych do fakturowania i budżetowania oraz powinien zapewnić współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego w zakresie parametrów i raportów dostępnych w systemie.
 25. W ramach EMS powinna być dostępna analiza w zakresie stopniodni
 26. System EMS powinien zapewniać możliwość zalogowania się do właściwej wersji językowej przyporządkowanej do loginu użytkownika

 

Ogólne wytyczne wg Odbiory.pl

- licznik, analizatory i inne urządzenia podłączane do EMS powinny być wyposażone w otwarte protokoły takie jak M-BUS, MOD-BUS i inne

- zalecane podłączanie liczników na wydzielonej magistrali.

- konfiguracja licznika w tym adresacja powinna być zgodna z wytycznymi wykonawcy systemu EMS

- montaż liczników musi umożliwiać łatwy odczyt z wyświetlacza

- właściciel licznika zobowiązany jest do przekazania do wykonawcy EMS wszystkich danych technicznych, kart katalogowych, parametrów transmisji, instrukcji itp. niezbędnych do wprowadzenia licznika lub urządzenia do systemu EMS.

 • Autor: Kazimierz Palutkiewicz
 • poniedziałek, 14 marzec 2016

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »