Zbiorcze zestawienie

Obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie.Dz.U.2006.22.169 z dnia 2006.02.10

20 kwiecień 2016

Rozporządzenie określa wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117

18 kwiecień 2016

Rozporządzenie określa rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.Dz.U.2001.132.1479

18 kwiecień 2016

Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać odkryte garnizonowe strzelnice szkolne oraz ich usytuowanie, zapewniające spełnienie wymagań art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. Dz.U.1996.103.477

13 kwiecień 2016

Przepisy Rozporządzenia ustalają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami służącymi obronności państwa. Dotyczą również   urządzeń  związanych z tymi obiektami,  technik i sprzętu bojowego, uzbrojenia i łączności, a także innych technicznych systemów służących procesom szkoleniowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ich usytuowania.

Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy.Dz.U.2013.1129

13 kwiecień 2016

Przepisy Ustawy określają  zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Sprawdzanie pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane.Dz.U.2016.89

12 kwiecień 2016

Rozporządzenie określa wymagania, jakie muszą być spełnione przy przeprowadzaniu sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych, zwanych dalej "urządzeniami", oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych, zwanych dalej "systemami".

Usługi turystyczne.Dz.U.2016.187

11 kwiecień 2016

Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona przeciwpożarowa.Dz.U.2016.191

05 marzec 2016

Przepisy Ustawy określają  realizaię przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem.

Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.Dz.U.2009.144.1182

03 marzec 2016

Przepisy Ustawy określają sposoby przygotowania kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.2010.109.719

27 luty 2016

Przepisy Rozporządzenia określają sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.Dz.U.2003.47.401

26 luty 2016

Przepisy rozporządzenia dotyczą  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w  szczególności warunków przygotowania i ich prowadzenia, zagospodarowania terenu budowy, warunków socjalnych i higienicznych, wymagań dotyczących miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie. Przepisy stosowane są również w stosunku do instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, maszyn i innych urządzeń technicznych, rusztowań i ruchomych podestów roboczych, robót ziemnych, impregnacyjnych, odgrzybieniowych, robót murarskich, tynkarskich, ciesielskich, zbrojarskich,  betoniarskich, montażowych, spawalniczych, dekarskich, izolacyjnych, rozbiórkowych oraz  wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych. 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Dz.U.2015.680

25 luty 2016

Przepisy Rozporządzenia określają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Przepisy stosowane są przy projektowaniu, budowie i przebudowie kanałów technologicznych.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U.2005.219.1864

19 luty 2016

Przepisy rozporządzenia stosowane są przy określeniu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dotyczą one projektowania i budowy tychże obiektów.

Warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Dz.U.2004.198.2043

19 luty 2016

Przepisy rozporządzenia stosowane są przy ustaleniu trybu postępowania w sprawie rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego. Określone są również czynności dla właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie rozbiórki.

<<  1 2 [34  >>  

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »